REGULAMIN NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH SYSTEMU NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH

1. Regulamin określa zasady nagrywania rozmów telefonicznych w Sharley Medical Clinic & Day SPA Magda Bogulak. Regulamin określa reguły nagrywania dźwięku i zapisu treści rozmów oraz sposobów ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych informacji.

2. Przed rozpoczęciem nagrywania rozmowy telefonicznej rozmówca jest informowany o nagrywaniu rozmów. Jeżeli rozmówca nie wyraża zgody na nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia.

3. Regulamin oraz klauzula informacyjna (Polityka prywatności) jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w rejestracji.

4. Zakres zgromadzonych danych w ramach systemu nagrywania rozmów obejmuje głos oraz dane osobowe ujawnione przez Państwa w trakcie rozmowy.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu nagrywania rozmów telefonicznych realizowanych na numerach użytkowanych przez Sharley Medical Clinic & Day SPA Magda Bogulak jest Sharley spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000101820, NIP: 526-100-30-69, Al. Jana Pawła II 75, 01-038 Warszawa.

6. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: zgoda@sharley.pl lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

7. Sharley spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

8. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona na skutek nierozłączenia się̨ w trakcie oczekiwania na połączenie (art. 9 ust. 2 lit a oraz art. 6 ust.1 lit a RODO).

9. Pani/Pana dane przetwarzane są̨ w celach:
– zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną̨ zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych,
– zabezpieczenia interesu prawnego administratora danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń́ oraz zabezpieczenia materiału dowodowego,
– zebrania materiałów potwierdzających proces umówienia się na wizytę.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów mogą być przekazywane wyłącznie organom ścigania i innym uprawnionym organom.

12. Dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów nie będą przekazywane poza teren UE.

13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w punkcie 9, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

14. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
– potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, -sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają̨ Państwo, że przewarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

15. Czas przechowywania rozmów telefonicznych wynosi …… lata.

16. Sharley spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych zgromadzonych w czasie rejestracji rozmów.

17. Oprogramowanie rejestrujące rozmowy telefoniczne znajduje się w serwerowni ……………… zlokalizowanej w Warszawie. Osoby upoważnione do odsłuchiwania rozmów mają nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

18.  Okresowo dokonuje się przeglądu infrastruktury służącej do nagrywania rozmów, celem weryfikacji sposobu zabezpieczenia gromadzenia danych osobowych.

19. Regulamin może ulec zmianie w zależności m.in. od aktualnego stanu prawnego oraz zmian zasad rejestrowania rozmów telefonicznych.

20.  Powyższy regulamin nagrywania rozmów telefonicznych wchodzi w życie z dniem wyjścia zarządzenia wprowadzającego regulamin.

Jakość potwierdzona opiniami

logo
4,4/5 194 głosów